İmam Buhari

Daha on yaşlarında bile yokken hadis ezberlemeye başlamıştır. Kuran-ı Kerimden sonra en sahih kitap olan el-Camius-sahihin müellifidir. Bu eserdeki hadisleri yetmiş binden fazla raviden dinlemiş olup, on altı senede meydana getirmiştir.
Buharinin birçok eseri vardır: Büyük, orta ve küçük olmak üzere üç Tarihi, Kitabul-Küna, Kitabul-Vuhdan, Kitabu Edebil-Müfred ve Kitabud-Duafası bunlar arasındadır.
Buhari hakkında İbn Hacer (v.852) şunları söylemektedir:
"Gök kubbenin altında, Rasulüllahın (as) hadislerini, Muahmmed b. İsmail el-Buhariden daha iyi bilen birini görmedim." Muslim b. Haccac ona gelerek alnından öptü ve "Üstadların üstadı, muhaddislerin efendisi, hadis illetlerinin doktoru, bırak ayaklarını öpeyim", dedi.
Hadisleri zabt ve hıfz etmek (ezberlemek) için Şam, Mısır, Bağdat, Kufe, Mezopotamya, Hicaz ve Basraya seyahatler yapmıştır.
Buhari, Hicri 194 te doğup, Semerkant köylerinden Hartenkte 256 tarihinde vefat etmiştir.


Not: Bu özeti yaparken "Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, Prof.Dr.Subhi es-Salih, çeviri: Prof.Dr.M.Yaşar Kandemir" eserinden faydalandım.