Make your own free website on Tripod.com
İmam Müslim

Hadisçilerin imamı Müslim b. el-Haccac b. Müslim el-Kuşeyri en-Neysaburi'dir.
Hadis toplamak için pek çok seyahatler yapmıştır.
Birçok eseri vardır: el-Camius'sahih, Kitabu'l-İlel, Kitabu men leyse lehu illa ravin vahid, Kitabu'l-Muhadramin bunlar arasındadır.
Sahih-i buhari ile birlikte Sahih-i Müslim, Kur'an-ı Kerim'den sonra gelen en sahih iki kitaptır.
İmam Müslim, Nisabur'da Hicri 261 tarihinde, 55 yaşında iken vefat etmiştir.


Not: Bu özeti yaparken "Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, Prof.Dr.Subhi es-Salih, çeviri: Prof.Dr.M.Yaşar Kandemir" eserinden faydalandım.